Каталог рекомендованих вибіркових навчальних дисциплін

Каталог рекомендованих вибіркових навчальних дисциплін

Математичне моделювання технологічних процесів

Технологія машинобудування як наука займається вивченням закономірностей, що діють в процесі виготовлення машин, в цілях використання цих закономірностей для забезпечення необхідної якості машин, заданої їх кількості при найменшій собівартості. Проєктування технологічних процесів збірки виробів і обробки компонентів виробів є найважливішим завданням технологічної підготовки машинобудівного виробництва, вирішити яку дозволяє використання моделей (перш за все математичних) і моделювання. Дані лекції дозволяють студентам отримати знання і уявлення про основи і методологію моделювання, про побудову і застосування моделей в технологічних процесах машинобудування.

Професійна етика викладача та науковця

«Професійна етика викладача та науковця» – це вибіркова дисципліна соціально-гуманітарного профілю. Вона може бути включена до програм підготовки фахівців всіх спеціальностей. Навчальна дисципліна покликана сформувати у слухачів уявлення про професійну етику та її роль у житті суспільства, основи педагогічної етики, специфіку взаємодії викладачів та студентів, співвідношення етики та наукового знання, етичні норми наукового товариства; виявити ключові моральні проблеми взаємодії науки та сучасного суспільства; сформувати основи умінь і навичок у розв'язанні моральних проблем у професійній та науковій діяльності. Знання курсу «Професійна етика викладача та науковця» розширюють кругозір, формують культуру мислення, кристалізують моральні почуття, орієнтують на гуманістичні цінності, розвивають творчий потенціал особистості майбутніх фахівців.

Практична риторика в професійній діяльності

Практична риторика становить фундамент професіоналізму лідерів суспільства різних сфер діяльності. Основна стратегія курсу – розкриття креативної гуманістичної природи дару слова, призначення його не тільки для обміну інформацією, але й для всебічного духовного розвитку особистості в її комунікаціях із собою і світом. Практична риторика акумулює найважливіші здобутки комплексу гуманітарних наук (теорія комунікації, лінгвістика, психологія, педагогіка, філософія, логіка, еристика, літературознавство, естетика, етика тощо), які в діалектичній єдності зорієнтовані на формування і розвиток мисленнєвої, мовленнєвої комунікативної культури, удосконалення і оптимізацію ефективного професійного спілкування.

Обладнання та процеси 3D друку

Дисципліна «Обладнання та процеси 3D друку» є базовою для набуття здобувачами навичок та знань з сучасних генеративних і гібридних технологій, способів їх реалізації, принципу дії та устрою обладнання 3D друку та гібридних технологій. Представлені зразки сучасної друкуючої та допоміжної техніки із застосуванням мікропроцесорів і мікро-ЕОМ, які застосовуються для створення моделей, програмування керуючих програм та 3D друку різноманітних фізичних моделей та деталей із пластику

Основи патентознавства та авторського права

Курс «Основи патентознавства та авторського права» призначений для набуття знань з організації в Україні системи промислової власності у винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності, основ створення об'єктів промислової власності, захисту патентних прав, авторського права та суміжних прав, а також системи патентної інформації.

Технологічне обладнання з паралельною кінематикою

Курс "Технологічне обладнання з паралельною кінеатикою" покликаний для студентів з загальними принципами створення оптимальних схем та компоновок верстатів з паралельною кінематикою, вивчити кінематику, компоновки, механізми паралельної структури, що забезпечують в автоматичному циклі формоутворюючі та допоміжні рухи.

Теорія коливальних процесів

Дисципліна «Теорія коливальних процесів» що вивчає одне з найбільш поширених явищ у природі, фізиці, механіці - коливання елементів конструкцій, які часто являються причиною багатьох аварій. Тому при проектуванні механічних систем інженеру необхідно знати основні властивості та закони коливань. Механічні коливання можуть бути як корисними, так і некорисними для людини. Тому існують дві задачі теорії коливань: збудити малою силою корисні коливання та послабити шкідливі.

Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність

Дисципліна “Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність” є галузевою економічною наукою, яка вивчає основи розвитку світового господарства та його базової галузі – сільського господарства. Зміни в економіці, зумовлені формуванням ринкового середовища вимагають запровадження ефективних систем господарювання. Це супроводжується дедалі глибшим залученням України до світового економічного простору та активізацією її зовнішньоекономічної діяльності. Знання закономірностей розвитку аграрних відносин окремих країн світу дає можливість використання передового досвіду ведення сільськогосподарського виробництва у нашій країні. Дисципліна “Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність” ґрунтується на знаннях загальнотехнічних дисциплін, відомостях з питань технології виробництва сільськогосподарської продукції. Окрім практичного використання, дисципліна має також пізнавальне значення.

Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської техніки

Дисципліна «Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської техніки» дає розуміння сутності основ стандартизації та сертифікації в Україні та на міжнародному рівні, а також вміння застосовувати набуті знання для підвищення конкурентоспроможності та якості продукції, зокрема сільськогосподарської техніки.

Сучасні комп'ютерні технології в машинобудуванні

Результатом вивчення курсу «Сучасні комп'ютерні технології в машинобудуванні» є набуття навичок розробки моделей та креслень деталей і вузлів машин. Отримання знань з застосуванням сучасних CAD–систем

Основи підприємництва та міжнародна підприємницька діяльність

Програмою навчальної дисципліни «Основи підприємництва та міжнародна підприємницька діяльність» передбачається вивчення теоретичних, організаційних та практичних основ підприємницької діяльності, знання яких необхідні як фахівцям з економіки, так і студентам інженерних спеціальностей. Предметом вивчення дисципліни є складна сукупність господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері підприємницької діяльності між суб’єктами підприємництва, зокрема підприємцями без створення юридичної особи та підприємствами України, обґрунтування механізму організації підприємницької діяльності, її регулювання, планування та ефективного управління. Дисципліна актуальна і її роль визначається спроможністю формувати у студентів професійних навичок роботи у сучасних ринкових умовах щодо заснування та відкриття власного бізнесу, вибору оптимальної організаційно-правової форми здійснення підприємницької діяльності, порядку ліцензування окремих видів господарської діяльності, навичок самостійної роботи з законодавчими матеріалами, додатковою літературою, свідомо оцінювати конкретні ситуації, прагнення до набуття та збагачення знань.

Методи проектування машин

У створенні нових машин головним виконавцем є конструктор, від якого вимагаються добрі знання, вміння та особиста творча ініціатива у прийнятті конкретних технічних рішень. Слово "конструктор" виникло у латинській мові. Конструювати (construere) – означає створювати конструкції механізмів, машин, споруд з виконанням їх проектів та розрахунків. Конструктор – особа, яка займається створенням конструкцій різноманітних обладнань або їх окремих частин. Він – спеціаліст, який повинен знати не тільки порядок, способи та методи цього створення, але й способи і методи виготовлення його складових частин та матеріалу, з якого вони виготовляються. Для конструктора повинні бути зрозумілими як принцип взаємодії сконструйованих частин, та і їх надійність та ін. Не можна забувати, що процес створення машини – це не верстовий шлях до успіху, а певна боротьба за впровадження у виробництво нової конструкції [1]. Курс «Методи проектування машин» призначений надати здобувачам вищої освіти відовідні знання і навички конструювання.

Корпоративна культура

Оскільки у ХХІ столітті головними чинниками інноваційного розвитку стають знання та культура, то менеджмент буде ефективним за умови його спрямування не на технічну складову, а саме на людський фактор. Трансформаційні процеси в економіці здійснюються людьми, які мають свою систему цінностей, правил, норм поведінки, традицій і моделей господарювання, об’єднаних поняттям корпоративної культури. Корпоративна культура належить до складних матеріально-духовних феноменів, вивчення яких стикається із низкою проблем, які підсилюють зростаючий інтерес до розгляду її як внутрішнього джерела організаційних змін і інструменту управління.

Дизайн в машинобудуванні

Орієнтація не передові технології та матеріали, самі сучасні досягнення в техніці, мистецтві, архітектурі, товарах повсякденного вжитку, високі споживчі властивості вироблених виробів, що розраховані на будь–які смаки людей є суттю дизайну. Ринок товарів та послуг постійно удосконалюється. Вишукуються нові рішення для покращення не тільки для покращення якості товарів та послуг, а формування нових смаків у населення для виховання у нього розуміння естетичної гармонії оточуючого середовища. Нові товари, в тому числі послуги, є джерелом руху розвитку економіки країн світу. Збільшення їх асортименту та номенклатури спонукає дизайнерів показувати свою майстерність у прийнятті рішень для просування товарі на ринку. Тому майбутнім фахівцям необхідно знати та вміло використовувати відомі прийоми та отриманні знання для створення та розвитку гармонійного оточуючого середовища.

Інформаційні технології

Інформаційні технології (ІТ) - це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для забезпечення ефективної діяльності людей в різноманітних виробничих і невиробничих сферах машинобудування. Їх використання дозволяє оптимізувати виробництво, провести моніторинг стану, модернізацію та технічне переоснащення сучасних підприємств, автоматизацію виробництва та управління підприємством, підвищити продуктивність виробництва та контроль якості продукції. Дисципліна ґрунтується на цілому ряді наукових дисциплін, кількість яких зростає шляхом включення в неї нових систем і встановлення вимог до них. Разом з такими класичними науками, як фізика (зі всіма її напрямами) і хімія, у більшій мірі залучаються до розгляду біологія і такі дисципліни, як теорія систем, економіка, ергономіка, логіка..

Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин

Метою дисципліни «Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин» є формування фахових знань та вмінь стосовно управління виробничо-технічними ресурсами на підставі розкриття у виробничих проектах основних та сервісних підприємств агропромислового комплексу, які функціонують в умовах ринку, сукупної дії технологічних, технічних та організаційних чинників на їх ефективність, що уможливлює розбудову ресурсоощадних кооперованих виробничих та сервісних систем. Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин ґрунтується на знаннях загальнотехнічних дисциплін, відомостях з питань технології виробництва сільськогосподарської продукції. Окрім практичного використання, дисципліна має також пізнавальне значення.

Технологія складання машин

Курс "Технологія складання машин" покликаний для набуття навичок розробки технологічного процесу складання машин та обладнання з виконання підбору необхідного сучасного технологічного обладнання та оснащення. Дисципліна викладається на базі знань з фундаментальних дисциплін: «Технологічні основи машинобудування», «Технологія обробки типових деталей та складання машин», «Технологічне оснащення» . Дисципліна "Технологія складання машин" важлива для розвитку технічного мислення здобувачів– майбутніх інженерів та науковців.

Технологія випробувань та сертифікація виробництва

В процесі відпрацювання та доводки конструкції машин, контроля їх якості всі машини, їх агрегати і деталі підлягають різноманітним випробуванням. В залежності від виду навантажень, які сприймає деталь або агрегат відтворюються адекватні навантаження за допомогою випробувальних стендів. Форма навантаження і їх значення задається технічними умовами на конкретну мащину або агрегат. Відповідно до технічних умов розроблюються випробувально-діагностичні системи

Робототехніка І

Робототехніка має важливе значення на сучасному етапі розвитку машинобудування при становленні ринкових відносин. Основою виробничих процесів являються автоматизовані технологічні процеси механічної обробки та складання, які забезпечують високу продуктивність і необхідну якість виготовлених виробів. Тенденцією сучасного етапу автоматизації проектування є створення комплексних систем автоматизованого проектування і виготовлення, що включають конструювання виробів, технологічне проектування, підготовку керуючих програм для обладнання з програмним управлінням, виготовлення деталей, складання вузлів і машин, упаковку і транспортування готової продукції за рахунок роботизованих систем. Крім того, дисципліна пропонує вивчення основних вимог побудови та структуру гнучких виробничих систем, що дає можливість проявити знання студента у виробничих умовах при організації автоматизованого виробництва.

Проектування машин та обладнання

При вивчені навчальної дисципліни «Проектування машин та обладнання», яка є нормативною при підготовці фахівців освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», що навчаються за освітньою програмою «Галузеве машинобудування», основна увага приділена поглибленому вивченню методів проектування, оптимізації та розрахунків основних вузлів, елементів і систем машин та обладнання галузевого машинобудування, та засадам його конструювання з урахуванням новітніх тенденцій розвитку того чи іншого типу машин та обладнання.

Математичне моделювання верстатів

Дисципліна «Математичне моделювання верстатів» призначена для підвищення ефективності практичної діяльності майбутніх фахівців при проектуванні та експлуатації металорізальних верстатів за рахунок використання сучасних методів одержання нової інформації шляхом обчислювального експерименту, що використовується за допомогою ЕОМ.

Завантажувальні пристрої верстатів

Проектування завантажувальних пристроїв та оснащення є однією із важливих складових частин загального напрямку автматизації виробничих процесів який визначає стратегію розвитку суспільства та його ефективність. Для машинобудівного виробництва, яке базується на використанні складної та багатопланової техніки, принциповим є обгрунтований процес його технологічного переозброєння на основі прогресивних технологій та створення нових конкурентних виробництв для ринкових умов. Основним засобом технічного прогресу, без якого неможливі високі темпи постійного зростання продуктивності та ефективності праці, є комплексна механізація і автоматизація. Автоматизація виробничих процесів – генеральний напрямок розвитку народного господарства, олна із головних умов якого є створення та функціонування успішного підприємства. Комплекса механізація і автоматизація виробничих процесів забезпечцє якісну зміну будови та роботи виробництва, що повинно створювати умови для зміни характеру праці, підвищення його продуктивності та створення якісно кращих уов праці працюючих. Різноплановий характер машинобудівних виробництв як за їх призначенням, використовуваним обладнанням,реалізуємим технологіям, типом виробництва та ін. вимагає обгрунтованих підходів для їх розвитку особливо в плані скорочення кількості працюючих, умов їх роботи та економічної результативності.

Технологія та обладнання обробки спеціальних деталей

Курс "Технологія та обладнання обробки спеціальних деталей" покликаний для набуття навичок розробки технологічного процесу обробки з виконанням підбору необхідного сучасного технологічного обладнання та оснащення для виготовлення спеціальних деталей .

Контрольно-вимірювальні системи виробництва

Дисципліна «Контрольно-вимірювальні системи виробництва» є базовою для вивчення спеціалістами принципів дії та схем сучасних контрольно-вимірювальних приладів для сприймання, перетворення та зображення числового значення фізичних величин електричними, механічними, пневматичними, хімічними та іншими методами. Представлені зразки сучасної вимірювальної техніки із застосуванням мікропроцесорів і мікро-ЕОМ, які застосовуються для контролю в автоматизованих виробництвах, виключивши ручну працю на контрольних операціях.

Автоматичне управління процесами обробки

Курс є прикладною дисципліною, що вивчає основи побудови і розрахунку систем автоматичного управління технічними об'єктами в металообробці. В процесі вивчення цієї дисципліни студент оволодіває універсальним математичним апаратом та системним підходом через подання систем і об'єктів у вигляді функціональних та структурних схем за допомогою передаточних функцій, що дозволяє вирішити завдання по отриманню перехідних і частотних характеристик, за якими можна провести об'єктивну оцінку статичних та динамічних властивостей того чи іншого об'єкта або системи. Розглядаються такі найважливіші поняття як сталість, швидкодія та точність роботи, вивчаються основні методи підвищення якості систем та об'єктів в машинобудуванні.

Мехатронні системи

Курс «Мехатронні системи» призначений для набуття теоретичних знань з устрою та практичних навичок з проектування мехатронних систем в механіці та машинобудуванні. Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна викладається на базі знань з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін «Сучасні машини та напрямки їх розвитку», «Вища математика», «Теоретична механіка», «Математичне моделювання», «Методи проектування машин».

Програмування ЧПУ

Результатом вивчення курсу «Програмування ЧПУ» є набуття навичок розробки управляючих програм для систем ЧПУ, котрі використовуються в металорізальних верстатах та промислових роботах на основі стандарту ISO7-bit. Отримання знань розробки управляючих програм з застосуванням сучасних CAM-систем.

Проектування верстатного оснащення

В даному курсі розглядаються конструкції та методика розрахунку високоефективних, швидкодіючих верстатних пристроїв до різних типів верстатів та виконуваних на них операцій

Проектування та виробництво різальнього інструменту

Металорізальний інструмент є одним із важливих знарядь виробництва і одним із важливих елементів техніки в різних галузях машинобудівної промисловості. Успішний розвиток сучасного машинобудівного виробництва в значній мірі залежить відтого наскільки воно забезпечено відповідним інструментом. Без відповідних знань і навичок в проектуванні створювати сучасний інструмент неможливо. Тому, важливе місце відводиться оволодінню сучасними методами проектування інструментів і їх подальшому удосконаленню.

Теорія різання

В даному курсі розглядається процес обробки різанням з фізичної точки зору. Деформація зрізу, умови контакту на передній поверхні інструмента, явище наростоутворення. Кінематику та режими різання, геометрія різальної частини інструмента. Матеріал різальної частини, спрацювання та стійкість інструмента. Розглядаються особливості умов різних відів обробки різанням, зокрема точіння, свердління, фрезерування, протягування та шліфування. Курс є базовим для спецілістів машинобудівної галузі, пов'язаної з обробкою матеріалів різанням.

Теорія технічних систем

Результатом вивчення курсу «Теорія технічних систем» є набуття навичок виконання проектних робіт з дослідженням існуючих базових технічних систем та законами їх розвитку з подальшим їх виготовленням та експлуатацією у виробничих умовах.

Технологічне обладнання з паралельною кінематикою

В даному курсі розглядається технологічне обладнання з паралельною кінематикою, їх основні компоновочні схеми та методика кінематичних розрахунків.

Контрольно-вимірювальні системи виробництва

В даному курсі розглядаються принципи дії та схеми сучасних контрольно-вимірювальних приладів для сприймання, перетворення та зображення числового значення фізичних величин електричними, механічними, пневматичними, хімічними та іншими методами. Представлені зразки сучасної вимірювальної техніки із застосуванням мікропроцесорів і мікроЕОМ, які застосовуються для контролю в автоматизованих виробництвах, виключивши ручну працю на контрольних операціях.

Моделювання технічних систем

Курс «Моделювання технічних систем» є базовим для формування у спеціаліста творчого потенціалу, необхідного для самостійного моделювання технічних систем, що в кінцевому рахунку забезпечує підвищення якості проектування і техніко-економічних показників проектованого устаткування, зменшення матеріальних витрат і трудомісткості створення фізичних моделей, прототипів або серійних зразків верстатів та верстатних систем.

Прогресивні технології 3D друку

Курс «Прогресивні технології 3D друку» є базовим для формування у спеціаліста творчого потенціалу, необхідного для самостійного використання 3D принтерів при підготовці та виготовленні деталей різного призначення, що в кінцевому рахунку забезпечує підвищення якості проектування і техніко-економічних показників проектованого устаткування, зменшення матеріальних витрат і трудомісткості створення фізичних моделей та прототипів деталей.

© 2024 KNTU